Tên lớp : Lớp 8

: báo bài

L8BT

:, Chọn

: 3.500.000 .Đ/tháng

: 5 buổi/ tuần

: Từ thứ 2 - thứ 6 sau 18h ( mỗi buổi 1h30 phút )

: giáo viên nữ đứng lớp kinh nghiệm

: 0932234333 - 0903537874

Liên hệ nhận lớp
Thông tin chi tiết