Tên lớp : LỚP 6

: TIiếng Hoa

L6THBT

:, Chọn

: 1800000 .Đ/tháng

: 2 buổi/ tuần

: tối thứ 3,5 sau 18h ( mỗi buổi 1h3o phút )

: giaó viên nữ giỏi

: 0932234333 - 0903537874

Liên hệ nhận lớp
Thông tin chi tiết