Tên lớp : Lớp 2

: Đàn

L2ĐQ4

:, Chọn

: 2500000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: các tối sau 18h tùy gia sư sắp xếp

: giáo viên nữ kinh nghiệm, hiền, nói dễ nghe

: 0932234333 - 0903537874

Liên hệ nhận lớp
Thông tin chi tiết